1                   

ชุมนุมดนตรี ท.๗ (ปี ๔)      ชุมนุมดนตรี ท.๗ (ปี ๔)    ชุมนุมดนตรี ท.๗ (ปี ๔)

                    
                                                                                                                                             อาจารย์ที่ปรึกษา นายมนตรี ดีมั่น

คณะกรรมการชุมนุมดนตรี ท.๗ ( ปี ๔)

                    ด.ญ.ธันยพร       แก้วสุติน         ประธานชุมนุม
                    ด.ญ.พัชราภา      เหล่าใจ           รองประธานชุมนุม
                    ด.ช.จีรกิตติ        ศรีปาน           รองประธานชุมนุม
                    ด.ช.อทธิพล       ศรียอด           รองประธานชุมนุม
                    ด.ญ.อภิสรา       ทัพพพันธ์         ฝ่ายฝึกสอน              (วงดนตรีพื้นเมือง)
                    ด.ญ.มยุริน        แก้วใจบุญ          ฝ่ายฝึกสอน              (วงเมโลเดี้ยน)
                    ด.ญ.เมธิตา        ผาสุข                 ฝ่ายฝึกสอน              (วงเมโลเดี้ยน)
                    ด.ญ.ธัญญามาศ       หมั่นทำ        ฝ่ายฝึกสอน              (วงเมโลเดี้ยน)
วัตถุประสงค์ของชุมนุม
                    ๑. เพื่อให้นักเรียนที่สนใจทางด้านดนตรีได้ศึกษาหาความรู้
                    ๒. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
                    ๓. เพื่อส่งเสิมความสามารถพิเศษให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจทางด้านดนตรี
                    ๔. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น
                    ๕. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม
ผลงานของชุมนุม
                    ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันประกวดร้องเพลง ในงานฤดูหนาว จ.ลำปาง  และ
                    นักเรียนในชุมนุมสามารถ เข้าวงโยธวาทิตของโรงเรียนลำปางกัลยานีได้                     
                    ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันแด๊นเซอร์ ไทคัพครั้งที่ ๕ ระดับภาคเหนือ

                    ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับรางวัลรเหรียญทอง การแข่งขันวงโยธวาทิตและวงเมโลเดี้ยน ประเภทนั่งบรรเลง ระดับภาคเหนือ
                    ณ จังหวัดพิษณุโลก
 และนักเรียนในชุมนุมสามารถ เข้าวงโยธวาทิตของโรงเรียนอรุโณทัยได้

จำนวนสมาชิก ปีการศึกษา  ๒๕๔๘   จำนวน   ๑๒   คน
จำนวนสมาชิก ปีการศึกษา  ๒๕๔๙   จำนวน   ๒๑   คน
จำนวนสมาชิก ปีการศึกษา  ๒๕๕๐   จำนวน   ๓๕   คน
จำนวนสมาชิก ปีการศึกษา  ๒๕๕๑   จำนวน   ๔๒   คน


                    กลอนขำๆ อ่านเล่นๆ                             ใบสมัครเข้าชุมนุม                       ภาพกิจกรรม