หน้าหลัก ข้อมูลบุคลากร กระดานข่าว ติดต่อโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ
   เกี่ยวกับองค์กร
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    วิศัยทัศน์/พันธกิจ
    อาคารสถานที่
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลนักเรียน
    กระดานข่าว
    Link หน่วยงาน
    ติดต่อโรงเรียน
    ผู้ดูแลระบบผู้อำนวยการสถานศึกษา

      บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 7
    

บุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)

 

 

direct_resize.jpg

 

 

 

นางพณิฏฏา  พวงชมพูพพิศาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

kai_resize.jpg

 

 

 

นางบงกช  ปิงเมือง

 

รองผู้อำอนวยการสถานศึกษา

 

 หัวหน้าสายชั้นระดับอนุบาล

 

tunya_resize.jpg

jee_resize.jpg

tip_resize.jpg

rote_resize.jpg

vipa_resize.jpg

นางธัญญารักษ์  พรมมินทร์
ครูประจำชั้น อ.1/1

นางจิราภรณ์  โฉมเติม
ครูประจำชั้น อ.1/2

นางกมลทิพย์  มะทะโจทย์
ครูประจำชั้น อ.2/1

นายโรจน์ฤทธิ์  โชครวย
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางวิภาวี  แก้วคำดี
ครูประจำชั้น อ.3/1

toy_resize.jpg

 

 

 

นางสุพัตรา  ใจยาสาร
ครูประจำชั้น อ.3/2

 

 

 

nut_resize.jpg

lein_resize.jpg

net_1569195.jpg

pranee_resize.jpg

bami_resize.jpg

นางสาวชมพูนุช  มีสวย
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวนันท์นภัส  พรมวงศ์
ครูประจำชั้น ป.1/2

 นางเนตรนภา หล้าสกุล
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางปราณี  มีใจวงค์
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางเปมิกา  แก้วมา
ครูประจำชั้น ป.3/1

ooy1_resize.jpg

tiem_resize.jpg

teera_resize.jpg

job.jpg

noi2_resize.JPG

นางรัชดาพร  บางหลวง
ครูประจำชั้น ป.3/2

น.ส. บุญเตี่ยม จันทร์ทิพย์
ครูประจำชั้น ป.4/1

นายธีระ  สุดประเสริฐ
ครูประจำชั้น ป.4/2

น.ส.เขมนิจ  คำคะมูล
ครูประจำชั้น ป.5/1

น.ส.ทัชชกร บุญรัตน์
ครูประจำชั้น ป.5/2

tuiy_resize.jpg

som_resize.jpg

 

 

 

น.ส.จันทร์เพ็ญ โหรชิตร
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางภัทรภร  ยะย่าเป้า
ครูประจำชั้น ป.6/2

 

 

 

 


ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

naree_resize.jpg

eed_resize.jpg

bong_resize.jpg

chamai_resize.jpg

 

น.ส.นรีกานต์  เตชะเมา
ครูวิชาอาเซียน

นางอรวรรณ เครือใหม่
ครูวิชาภาษาไทย

นายพุทธินันท์  พรมเสน
ครูวิชาสังคม

นางชไมพร  อนุวงศ์
ครูวิชาภาษาไทย

 

nan.jpg

jeedjad.jpg

k tony.jpg

nan.jpg

 

..........
.....

น.ส.อนงค์นาถ  เหล็กเมือง
ครูวิชาศิลปะ

นายทองอินทร์  อินวิจิตร
ครูวิชาสุขะ-พละ

..........
ครูวิชาดนตรี

   

ning_resize.jpg

tik_resize.jpg

kbum.jpg

   

น.ส.รัตนา เครือคำอ้าย
ครูประจำชั้น ม.1

นางกาญจนา  กุศล
ครูประจำชั้น ม.2

นายเกรียงศักดิ์  สุขมี
ครูประจำชั้น ม.3

 

 

ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

 

star_resize.jpg

puiy_resize.jpg

tain_resize.jpg

oopat_resize.jpg

net_resize.jpg

..........
ครูวิชาศิลปะ

นางสุวรรณี พรมเสน
ครูวิชาคณิตศาสตร์

นายอุเทน จักรบุญมา
ครูวิชาคอมพิวเตอร์

..........
..........

นายสมโภค  สมบูรณ์ผล
ครูวิชาพละ-สุขะ

 

 

บุคลากรสายสนับสนุนการสอน

 

 

 

 

 

 

forn_resize.jpg

krong.jpg

k koy.jpg

 

 

นางชลธิชา  มณียศ
ครูเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

นางสายรุ้ง  ดิศแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางพิมสิริ  ภุชทราคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน

 

 

 


นักการ
ภารโรง

 

 

 

 

 

 

tin_resize.jpg

nong_resize.jpg

cha.jpg

 

 

นายสุทิน งามสม

นางจำนงค์ วังเปียง

นายปรีชา กาเดช

 

 

  ข่าวโดย : :   ครูอุเทน จักรบุญมา
  วันที่ : :   26 พฤศจิกายน 2556    เวลา : :  21:46:11    เปิดอ่าน : :   4764 ครั้ง

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คือสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุด
ของชนชาวไทย

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
: : อ่านข่าว : :
ไทยรัฐ |  เดลินิวส์ |  ข่าวสด 
มติชน | ไทยโพสต์ | 
The Nation
 | กรุงเทพธุรกิจ 
บางกอกโพสต์ | สยามกีฬา

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)     สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง
130 ถ. สุขสวัสดิ์ 1 ต. พระบาท อ. เมือง จ. ลำปาง 52000     Tel : 0-5421-7655   e-mail : ms7acthsirinawin@hotmail.com
สรุปยอด...ผู้เข้าเยี่ยมชม Website Ancestors คน