หน้าหลัก ข้อมูลบุคลากร กระดานข่าว ติดต่อโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ
   เกี่ยวกับองค์กร
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    วิศัยทัศน์/พันธกิจ
    อาคารสถานที่
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลนักเรียน
    กระดานข่าว
    Link หน่วยงาน
    ติดต่อโรงเรียน
    ผู้ดูแลระบบผู้อำนวยการสถานศึกษา

      บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 7
    

บุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)  direct_resize.jpg   นางพณิฏฏา  พวงชมพูพพิศาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา   kai_resize.jpg   นางบงกช  ปิงเมือง รองผู้อำอนวยการสถานศึกษา

 


 

หัวหน้าสายชั้นระดับอนุบาล tunya_resize.jpgjee_resize.jpgtip_resize.jpgrote_resize.jpgvipa_resize.jpgนางธัญญารักษ์  พรมมินทร์
ครูประจำชั้น อ.1/1นางจิราภรณ์  โฉมเติม
ครูประจำชั้น อ.1/2นางกมลทิพย์  มะทะโจทย์
ครูประจำชั้น อ.2/1นายโรจน์ฤทธิ์  โชครวย
ครูประจำชั้น อ.2/2นางวิภาวี  แก้วคำดี
ครูประจำชั้น อ.3/1toy_resize.jpg   นางสุพัตรา  ใจยาสาร
ครูประจำชั้น อ.3/2   nut_resize.jpglein_resize.jpgnet_1569195.jpgpranee_resize.jpgbami_resize.jpgนางสาวชมพูนุช  มีสวย
ครูประจำชั้น ป.1/1นางสาวนันท์นภัส  พรมวงศ์
ครูประจำชั้น ป.1/2 นางเนตรนภา หล้าสกุล
ครูประจำชั้น ป.2/1นางปราณี  มีใจวงค์
ครูประจำชั้น ป.2/2นางเปมิกา  แก้วมา
ครูประจำชั้น ป.3/1ooy1_resize.jpgtiem_resize.jpgteera_resize.jpgjob.jpgnoi2_resize.JPGนางรัชดาพร  บางหลวง
ครูประจำชั้น ป.3/2น.ส. บุญเตี่ยม จันทร์ทิพย์
ครูประจำชั้น ป.4/1นายธีระ  สุดประเสริฐ
ครูประจำชั้น ป.4/2น.ส.เขมนิจ  คำคะมูล
ครูประจำชั้น ป.5/1น.ส.ทัชชกร บุญรัตน์
ครูประจำชั้น ป.5/2tuiy_resize.jpgsom_resize.jpg

 

  น.ส.จันทร์เพ็ญ โหรชิตร
ครูประจำชั้น ป.5/1นางนวรัตน์ อังศุภัค
ครูประจำชั้น ป.6/2

 

   
ครูพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา      

 

naree_resize.jpgeed_resize.jpgbong_resize.jpgchamai_resize.jpg

 

น.ส.นรีกานต์  เตชะเมา
ครูวิชาอาเซียนนางอรวรรณ เครือใหม่
ครูวิชาภาษาไทยนายพุทธินันท์  พรมเสน
ครูวิชาสังคมนางชไมพร  อนุวงศ์
ครูวิชาภาษาไทย

 

nan.jpgjeedjad.jpgk tony.jpgnan.jpg

 

น.ส.ณัฐกานต์ แหลมมาก
ครูวิชาภาษาต่างประเทศน.ส.อนงค์นาถ  เหล็กเมือง
ครูวิชาศิลปะนายทองอินทร์  อินวิจิตร
ครูวิชาสุขะ-พละนายเกษมสุข  ฝั้นคำอ้าย 
ครูวิชาดนตรี

  

ning_resize.jpgtik_resize.jpgkbum.jpg

  

น.ส.รัตนา เครือคำอ้าย
ครูประจำชั้น ม.1นางกาญจนา  กุศล
ครูประจำชั้น ม.2นายเกรียงศักดิ์  สุขมี
ครูประจำชั้น ม.3  ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา      star_resize.jpgpuiy_resize.jpgtain_resize.jpgoopat_resize.jpgnet_resize.jpgครูฐิตารีย์  ตันสุรัตน์ 
ครูวิชาศิลปะนางสุวรรณี พรมเสน
ครูวิชาคณิตศาสตร์นายอุเทน จักรบุญมา
ครูวิชาคอมพิวเตอร์นางภัทรภร  ยะย่าเป้า
ครูวิชาการงานอาชีพฯนายสมโภค  สมบูรณ์ผล
ครูวิชาพละ-สุขะ  บุคลากรสายสนับสนุนการสอน      forn_resize.jpgkrong.jpgk koy.jpg  นางชลธิชา  มณียศ
ครูเด็กที่มีความต้องการพิเศษนางสายรุ้ง  ดิศแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินนางพิมสิริ  ภุชทราคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน   
นักการ
ภารโรง      tin_resize.jpgnong_resize.jpgcha.jpg  นายสุทิน งามสมนางจำนงค์ วังเปียงนายปรีชา กาเดช  

  ข่าวโดย : :   ครูอุเทน จักรบุญมา
  วันที่ : :   26 พฤศจิกายน 2556    เวลา : :  21:46:11    เปิดอ่าน : :   5672 ครั้ง

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คือสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุด
ของชนชาวไทย

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
: : อ่านข่าว : :
ไทยรัฐ |  เดลินิวส์ |  ข่าวสด 
มติชน | ไทยโพสต์ | 
The Nation
 | กรุงเทพธุรกิจ 
บางกอกโพสต์ | สยามกีฬา

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)     สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง
130 ถ. สุขสวัสดิ์ 1 ต. พระบาท อ. เมือง จ. ลำปาง 52000     Tel : 0-5421-7655   e-mail : ms7acthsirinawin@hotmail.com
สรุปยอด...ผู้เข้าเยี่ยมชม Website Ancestors คน