หน้าหลัก ข้อมูลบุคลากร กระดานข่าว ติดต่อโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ
   เกี่ยวกับองค์กร
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    วิศัยทัศน์/พันธกิจ
    อาคารสถานที่
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลนักเรียน
    กระดานข่าว
    Link หน่วยงาน
    ติดต่อโรงเรียน
    ผู้ดูแลระบบผู้อำนวยการสถานศึกษา

      วิศัยทัศน์/พันธกิจ
    

คำขวัญ

มองกว้าง คิดไกล ไฝ่ดี มีวิชา ส่งเสริมกีฬา พัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งพัฒนาคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพ ทันสมัย และดำเนินอยู่ในสังคมได้อย่างมีคามสุข อย่างยั่งยืน
ภายในปี 2555 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เป็นเลิศด้านกีฬา เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดการเรียนร่วม


พันธกิจ


1. ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการศึกษา
3. พัฒนาบุคคลให้ทำงานได้เต็มศักยภาพ โดยเน้นด้านกีฬา การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการจัดการเรียนร่วม
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ


กลยุทธ์


1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักการ Constructionism และกระบวนการวิจัย
2.พัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย รักองค์กร ยึดมั่นในปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. ส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม บรรยากาศในการทำงาน
5. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกาาที่มีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบได้ โดยชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เน้นการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริง
6.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
7.พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ โดยใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย

  ข่าวโดย : :   ครูอุเทน จักรบุญมา
  วันที่ : :   26 พฤศจิกายน 2556    เวลา : :  20:41:11    เปิดอ่าน : :   3565 ครั้ง

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คือสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุด
ของชนชาวไทย

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
: : อ่านข่าว : :
ไทยรัฐ |  เดลินิวส์ |  ข่าวสด 
มติชน | ไทยโพสต์ | 
The Nation
 | กรุงเทพธุรกิจ 
บางกอกโพสต์ | สยามกีฬา

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)     สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง
130 ถ. สุขสวัสดิ์ 1 ต. พระบาท อ. เมือง จ. ลำปาง 52000     Tel : 0-5421-7655   e-mail : ms7acthsirinawin@hotmail.com
สรุปยอด...ผู้เข้าเยี่ยมชม Website Ancestors คน