หน้าหลัก ข้อมูลบุคลากร กระดานข่าว ติดต่อโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ
   เกี่ยวกับองค์กร
    หน้าหลัก
    ประวัติหน่วยงาน
    วิศัยทัศน์/พันธกิจ
    อาคารสถานที่
    ข้อมูลบุคลากร
    ข้อมูลนักเรียน
    กระดานข่าว
    Link หน่วยงาน
    ติดต่อโรงเรียน
    ผู้ดูแลระบบผู้อำนวยการสถานศึกษา

This is an example of a HTML caption with a link.
       โครงสร้างองค์กร > โรงเรียนเทศบาล7

นางพณิฏฏา พวงชมพูพพิศาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบงกช ปิงเมือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าสายชั้นระดับอนุบาล


นางธัญญารักษ์ พรมมินทร์
ครูประจำชั้น อ.1/1

นางจิราภรณ์ โฉมเติม
ครูประจำชั้น อ.1/2

นางกมลทิพย์ มะทะโจทย์
ครูประจำชั้น อ.2/1

นายโรจน์ฤทธิ์ โชครวย
ครูประจำชั้น อ.2/2

นางวิภาวี แก้วคำด
ครูประจำชั้น อ.3/1

นางสุพัตรา ใจยาสาร
ครูประจำชั้น อ.3/2

นายรุ่งเรือง บุญเรือง
ครูสอนว่ายน้ำ

นางสาวชมพูนุช มีสวย
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวนันท์นภัส พรมวงศ์
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางเนตรนภา หล้าสกุล
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางปราณี มีใจวงค์
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางเปมิกา แก้วมา
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางรัชดาพร บางหลวง
ครูประจำชั้น ป.3/2

น.ส. บุญเตี่ยม จันทร์ทิพย์
ครูประจำชั้น ป.4/1

นายธีระ สุดประเสริฐ
ครูประจำชั้น ป.4/2

น.ส.เขมนิจ คำคะมูล
ครูประจำชั้น ป.5/1

น.ส.ทัชชกร บุญรัตน์
ครูประจำชั้น ป.5/2

น.ส.จันทร์เพ็ญ โหรชิตร
ครูประจำชั้น ป.6/1

นางภัทรภร ยะย่าเป้า
ครูประจำชั้น ป.6/2
ครูพิเศษระดับประถมศึกษา


น.ส.นรีกานต์ เตชะเมา
ครูวิชาอาเซียน

นางอรวรรณ เครือใหม่
ครูวิชาภาษาไทย

นายพุทธินันท์ พรมเสน
ครูวิชาสังคม

นางชไมพร อนุวงศ์
ครูวิชาภาษาไทย

น.ส.อนงค์นาถ เหล็กเมือง
ครูวิชาศิลปะ

นายทองอินทร์ อินวิจิตร
ครูวิชาสุขะ-พละ

น.ส.รัตนา เครือคำอ้าย
ครูประจำชั้น ม.2

นางกาญจนา กุศล
ครูประจำชั้น ม.3

นายเกรียงศักดิ์ สุขมี
ครูประจำชั้น ม.1
ครูพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา


นางสุวรรณี พรมเสน
ครูวิชาคณิตศาสตร์

นายอุเทน จักรบุญมา
ครูวิชาคอมพิวเตอร์

นายสมโภค สมบูรณ์ผล
ครูวิชาพละ-สุขะ
บุคลากรสายสนับสนุนการสอน


นางชลธิชา มณียศ
ครูเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

นางสายรุ้ง ดิศแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางพิมสิริ ภุชทราคำ
เจ้าหน้าที่การเงิน
นักการ – ภารโรง


นายสุทิน งามสม


นางจำนงค์ วังเปียง

พระบรมราโชวาท
รัชกาลที่ 9
: : อ่านข่าว : :
ไทยรัฐ |  เดลินิวส์ |  ข่าวสด 
มติชน | ไทยโพสต์ | 
The Nation
 | กรุงเทพธุรกิจ 
บางกอกโพสต์ | สยามกีฬา

โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)     สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง
130 ถ. สุขสวัสดิ์ 1 ต. พระบาท อ. เมือง จ. ลำปาง 52000     Tel : 0-5421-7655   e-mail : ms7acthsirinawin@hotmail.com
สรุปยอด...ผู้เข้าเยี่ยมชม Website Ancestors คน